Moduly

Programový systém GeoLand sa skladá zo viacerých modulov. Je možné zakúpiť modul Geodet alebo Analýza vlastníctva alebo obidva.

Modul Kataster
 • kompatibilita s údajmi katastra nehnuteľností
 • prehliadanie textových informácií katastra nehnuteľností, parciel registra „C“, „E“, stavieb, bytov a pozemnoknižných parciel
 • import údajov katastra nehnuteľností z databázových súborov a vo formáte FÚVI
 • vyhľadávanie a filtrovanie údajov (výbery)
 • obojstranné prepojenie grafických a textových údajov
Modul Mapy
 • spolupráca s údajmi v moduloch Kataster, Geodet i Analýza vlastníctva
 • vyfarbenie, šrafovanie parciel pre vybraných vlastníkov
 • prepojenie na parcely
 • vzájomná identifikácia parciel registra C, E a BPEJ
Modul Geodet
 • evidencia zákaziek a geometrických plánov
 • import geom. plánov v formáte XML a VGI
 • vyhľadanie vlastníctva parciel z údajov katastra
 • ocenenie parciel
 • určenie vlastníkov a správcov v rámci zákazky
 • tvorba a evidencia zmlúv
 • zobrazenie parciel GP v module Mapy
Modul Obnova katastra
 • obnova katastrálneho operátu - OKO
 • import platného stavu katastra nehnuteľností
 • import spracovanej katastrálnej mapy nového stavu
 • naplnenie a aktualizácia údajov o parciel
 • výpisy vlastníkov a ich vlastníctva doterajších a nových parciel
 • zostavenia parciel
 • generovanie výstupného súboru FÚVI pre zápis do katastra nehnuteľností
Modul Majetok
 • vytvorenie záujmového územia
 • import parciel a vlastníctva v záujmovom území z modulu Kataster
 • aktualizácia údajov na základe zmien v module Kataster
 • zobrazenie záujmového územia a parciel v module Mapy
 • tvorba a evidancia nájomných a kúpnych zmlúv k parcelám
Modul Dokumenty
 • pripojenie ľubovoľného súboru - dokumentu v počítači
 • možnosť uloženia v databáze

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» GeoLand 7.12

Aktualizácia

26. mája 2023