Modul Majetok

Modul Majetok je určený na vyšetrovanie vlastníctva prípadne správy pozemkov v území.

Popis modulu

Modul umožňuje určiť záujmové územie obvodom parciel alebo graficky. Záujmové územie môže prechádzať cez viac katastrálnych území. Pri grafickom určení je možné vytvoriť hranicu územia, alebo použiť existujúce objekty na jej určenie. V záujmovom území je možné vyhľadať na podklade údajov katastra parcely, ich vlastníkov a správcov. Program identifikuje vlastnícke podiely a priradí ich príslušnému vlastníkovi resp. správcovi.

Základné vlastnosti
  • Vytvorenie a evidencia záujmových území
  • Grafické zobrazenie záujmového územia s možnosťou úpravy
  • Evidencia parciel a ich častí na LV v záujmových územiach
  • Súpisy vlastníkov a prehľad vlastníctva parciel, stavieb a bytov v záujmovom území
  • Príprava na tvorbu nájomných alebo kúpnych zmlúv
Praktické použitie
  • Vyhľadanie parciel s určeným vlastníctvom (LV) v záujmovom území
  • Analýza vlastníckych vzťahov v území
  • Určenie vlastníkov a správcov v záujmovom území
  • Evidencia a správa nehnuteľností na ľubovoľnom území

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» GeoLand 7.20

Aktualizácia

22. novembra 2023