Údaje

Možnosti získania a vytvorenia údajov.

Údaje katastra nehnuteľností

Príslušná Správa katastra alebo Geodetický a kartografický ústav v Bratislave poskytujú hromadné údaje z katastra nehnuteľností na základe uzavretej zmluvy v požadovanom rozsahu pre katastrálne územia vo formátoch:

  • FÚVI - používa sa pri importe popisných údajov katastra nehnuteľností
  • VGI - používa sa pri importe grafických údajov katastra i projektu pozemkových úprav
  • DBF - alternatívny vstup pri importe vybraných popisných údajov katastra nehnuteľností

Poskytnutie údajov a každá ich aktualizácia sú spoplatnené podľa platného Ponukového cenníka Geodetických a kartografických výkonov vydaného ÚGKK SR.

Geometrické plány

Údaje geometrického plánu (GP) je možné do programu načítať vo formáte:

  • VGI - formát vektorového geodetického podkladu - VGP
  • XML - výmenný formát údajov geometrického plánu

Obsah a formát údajov je daný predpisom ÚGKK SR na spracovanie GP.

Ortofoto mapy

Údaje ortofoto máp v požadovanom rozsahu a rozlíšení poskytujú na území SR spoločnosti Eurosense s.r.o. a Geodis Slovakia spol. s r.o.. Údaje sú na základe licenčnej zmluvy poskytované vo formáte:

  • JPEG - formát rastrových máp dolnený o súradnicové pripojenie (georeferencovanie)
  • JGW alebo ROH - súbory používané na georeferencovanie ortofoto máp

Poskytnutie údajov a každá ich aktualizácia sú spoplatnené v závislosti od rozlíšenia, rozsahu, prípadne aktuálnosti mapy.